انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر شهریار شقاقی گندوانی                          

مرتبه علمی:استادیار پایه 14

پست الکترونیکی sh.shagagi@iaushab.ac.ir

کتاب ها

راهبردهای توسعه کالبدی پایدار شهری، انتشارات واحد شبستر ، تالیف

اصول و مبانی معماری و شهرسازی ، انتشارات واحد تبریز ، تالیف

پارکهای علمی و فناوری در ایران و جهان ، انتشارات واحد شبستر ، تالیف

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.