انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر شهریار شقاقی گندوانی                          

مرتبه علمی:استادیار پایه 14

پست الکترونیکی sh.shagagi@iaushab.ac.ir

تحقیق و پژوهش

- طرح پژوهشی بررسی  پار ک های علمی-فناوری در جهان و مقایسه آن با پارک های موجود در ایران ، خاتمه یافته ، دانشگاه آزاد شبستر

- طرح پژو هشی مناسب سازی فضاهای شهری برای گروه های خاص اجتماعی در ایران، خاتمه یافته ، دانشگاه آزاد شبستر

- طرح پژوهشی بررسی راهکار هایی جهت بهینه سازی فضاهای مخصوص خانه سالمندان در آذر بایجان، خاتمه یافته ، دانشگاه آزاد شبستر

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.