انگلیسی
چهارشنبه ٢٧ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر شهریار شقاقی گندوانی                          

مرتبه علمی:استادیار پایه 14

پست الکترونیکی sh.shagagi@iaushab.ac.ir

سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد معماری،دکترای شهرسازی 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.